مرکز تحقیق و توسعه شرکت آتی ساز
1- مقدمه اقدامات تروریستی در سال های اخیر طراحان و مجریان را بر آن داشته تا راهکارهایی مناسب برای مقاوم کردن سازه ها در برابر…
چکیده از موارد استفاده از بتن غلتکی میتوان به اجرای روسازی های بتنی سنگین راه و موارد صنعتی بطور چشمگیر اشاره نمود که جزو مصالح…

پــــروژه های در دست طراحی